Algemene Voorwaarden MiNT Mediations

Algemene Voorwaarden MiNT Mediations

1. Algemeen:
a. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle offertes en overeenkomsten van opdracht die ten doel hebben het verlenen van diensten door MiNT Mediations, alsmede van alle door MiNT Mediations gedane aanbiedingen.
b. Met Afnemer wordt bedoeld: de wederpartij(en) van MiNT Mediations bij een overeenkomst van opdracht, in de meeste gevallen tevens Deelnemers aan de Mediation en/of Herstelcirkels.
c. Met Deelnemer(s) wordt bedoeld: de deelnemers (of één van hen) die een onderling geschil hebben en dat geschil met bemiddeling door MiNT Mediations wensen op te lossen.
d. Met Mediation wordt bedoeld: de opdracht tot bemiddeling tussen en/of begeleiding van Deelnemers die wordt verleend door Afnemer.
e. Met MiNT Mediations wordt bedoeld: de mediator(s), ingeschakeld door MiNT Mediations, die in opdracht van Afnemer bemiddelt (/bemiddelen) tussen Deelnemers. De mediators van MiNT Mediations oefenen ieder zelfstandig en voor eigen rekening het beroep van mediator/conflictbemiddelaar uit en voeren als zodanig praktijk. Zij treden naar buiten onder de naam MiNT Mediations. Zij zijn een samenwerking aangegaan die ten doel heeft hen te helpen het beroep van mediator/conflictbemiddelaar optimaal uit te oefenen.
f. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door MiNT Mediations. Dat geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat de opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De toepasselijkheid van artikel 7:404 van het Burgerlijk Wetboek, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en van artikel 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht wordt gegeven, worden uitdrukkelijk uitgesloten. In afwijking van artikel 7:408 lid 2 BW van het Burgerlijk Wetboek kan (kunnen) de mediator(s) van MiNT Mediations te allen tijde besluiten de Mediation te beëindigen.

2. Uitvoering van de Mediation
a. MINT Mediations zal de Mediation naar beste inzicht en vermogen verrichten overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting.
b. Afnemer en Deelnemers verlenen MiNT Mediations de medewerking die MiNT Mediations voor een goede uitvoering van de Mediation wenselijk acht.
c. MiNT Mediations houdt Afnemer op de hoogte van zijn werkzaamheden voor zover de afgesproken vertrouwelijkheid jegens Deelnemers dat toelaat.
d. Alle door MiNT Mediations verkregen informatie over Afnemer en/of Deelnemers en/of diens organisatie(s) zal door MiNT Mediations vertrouwelijk worden behandeld, behalve indien het betreft informatie over strafrechtelijke gedragingen waarvoor een wettelijke meldplicht of een wettelijk meldrecht bestaat; informatie omtrent de dreiging van een misdrijf; een klacht-, tucht- of aansprakelijkheidsprocedure tegen de Mediator; of een verzoek van een Certificerende Instelling -die zich schriftelijk verbindt tot geheimhouding- om geanonimiseerde informatie omtrent de praktijkvoering.
e. Afnemer en Deelnemers verlenen toestemming dat hun gegevens en eventueel vertrouwelijke documenten en de bijzonderheden van de betreffende zaak door de Mediator en binnen de organisatie van MiNT Mediations worden gebruikt, voor zover dit gebruik redelijkerwijze in verband staat met de dienstverlening. MiNT Mediations hanteert een Privacy Reglement dat voldoet aan de Algemene Verordening Persoonsgegevens, dat op de website is gepubliceerd en dat desgewenst kan worden opgevraagd.

3. Honorarium en betaling
a. Afnemer is aan MiNT Mediations een op uurtarief gebaseerd honorarium verschuldigd alsmede een vergoeding van kantoorkosten plus BTW en overige verschotten (onkosten), overeenkomstig de bij MiNT Mediations gebruikelijke en expliciet overeen te komen tarieven.
b. Afspraken dienen in geval van nood ten minste 48 uur van tevoren te worden afgezegd. Zo niet dan worden zij in rekening gebracht.
c. Afnemer heeft, indien hij dit wenst, recht op een specificatie van de door MiNT Mediations aan de Mediation bestede tijd en gemaakte kosten.
d. MiNT kan voor aanvang van de Mediation een voorschot in rekening brengen. MiNT Mediations declareert voorts maandelijks, per kwartaal of aan het eind van de Mediation het verschuldigde honorarium en de te vergoeden kosten.
e. Afnemer verplicht zich de facturen van MiNT Mediations binnen veertien dagen na dagtekening van de factuur te voldoen. Gebeurt dit niet dan wordt Afnemer geacht van rechtswege in verzuim te zijn, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. Bij gebreke van tijdige betaling is MiNT Mediations gerechtigd Mediation te staken en de wettelijke rente, alsmede de integrale buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op 10% van het bedrag van de niet betaalde declaratie(s), tenzij de (daadwerkelijke) buitengerechtelijke incassokosten meer bedragen, in welk geval MiNT Mediations is gerechtigd deze hogere bedragen in rekening te brengen.

4. Aansprakelijkheid
a. MiNT Mediations is niet gedekt door een bedrijfs- of beroepsaansprakelijkheidsverzekering.
b. Iedere aansprakelijkheid is derhalve beperkt tot het bedrag gelijk het door MiNT Mediations aan Afnemer en Deelnemers in rekening gebrachte en door Afnemer en Deelnemers daadwerkelijke voldane honorarium inzake de opdracht ter zake waarvan de aansprakelijkheidstelling is ontstaan, doch met een maximum van EUR 5.000.
c. Afnemer en Deelnemers aanvaarden de risico’s verbonden aan het gebruik van communicatiemiddelen; MiNT Mediations is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onbehoorlijke transmissie via telefoon, fax, mail of anderszins.
d. Afnemer en Deelnemers vrijwaren MiNT Mediations tegen alle aanspraken van derden – de door of voor MiNT Mediations in dat verband gemaakte en te maken kosten inbegrepen -, die op enige wijze samenhangen met de werkzaamheden die door MiNT Mediations voor Afnemer en Deelnemers zijn verricht, tenzij deze aanspraken het gevolg zijn van grove nalatigheid of opzet van MiNT Mediations. Ook dan gelden de beperkingen genoemd onder b.
e. MiNT Mediations is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade.
f. Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Afnemer en/of Deelnemers jegens MiNT Mediations in verband met door de Mediator(s) verrichte werkzaamheden vervallen één jaar na het beëindigen van de Mediation, of indien deze bepaling onredelijk bezwarend zou zijn, zodra een periode van één jaar is verstreken na de dag waarop Afnemer en/of Deelnemers bekend werd(en) of redelijkerwijs bekend had(den) kunnen zijn met het bestaan van die rechten en bevoegdheden.
g. Afnemer en Deelnemers kunnen aansprakelijkheidsvorderingen niet overdragen aan derden.

5. Einde van de overeenkomst
a. De Mediation eindigt door ondertekening van een vaststellingsovereenkomst dan wel door de verklaring van de Mediator aan Deelnemers of van ten minste één Deelnemer aan de Mediator en de overige Deelnemer(s), dat hij/zij medewerking aan de Mediation beëindigt, welke verklaring schriftelijk wordt vastgelegd.
b. Bij ontstentenis van de Mediator zal MiNT Mediations indien gewenst er zo mogelijk voor zorgen dat een andere Mediator, in overleg met Afnemer en Deelnemers, de uitvoering van de Mediation over neemt.
c. Ingeval van tussentijdse beëindiging worden de tot dan toe verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten vergoed conform de overeengekomen afspraken. Afnemer, Deelnemers en MiNT Mediations zien af van een eventueel recht om vergoedingen te vorderen wegens het voortijdig beëindigen van de Mediation.
d. Indien Afnemer of MiNT Mediations in staat van faillissement komt te verkeren, surseance van betaling aanvraagt of indien op hem de wettelijke regeling schuldsanering van toepassing wordt verklaard, eindigt de Mediation van rechtswege.
e. MiNT Mediations is gerechtigd om vijf jaar na het beëindigen van de Mediation zonder nadere aankondiging alle aantekeningen, correspondentie, dossiers en overige documentatie te vernietigen.

6. Geschillen en toepasselijk recht
a. In geval van geschillen, voortvloeiend uit met MiNT Mediations gesloten overeenkomsten, zullen partijen trachten deze in eerste instantie op te lossen met behulp van mediation.
b. Indien het onmogelijk gebleken is een geschil als hiervoor bedoeld op te lossen met behulp van mediation, zal dat geschil worden beslecht door de bevoegde rechter in Amsterdam, tenzij MiNT Mediations en de Afnemer en/of Deelnemers gezamenlijk besluiten hun geschil aan een andere bevoegde rechter voor te leggen.
c. Op alle overeenkomsten onder deze Algemene Voorwaarden is alleen Nederlands recht van toepassing.
d. Deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld in het Nederlands en Engels. In geval van onduidelijkheid prevaleert de Nederlandse tekst.

7. Slotbepaling
a. Indien een beding in deze Algemene Voorwaarden nietig mocht zijn of nietig verklaard mocht worden, dan blijven de overige bedingen van kracht. Voor het nietige of vernietigde beding wordt een bepaling in de plaats gesteld die zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke bedoeling komt.

Maart 2024