Algemene Voorwaarden MiNT Coaching

Algemene Voorwaarden MiNT Coaching

1. Algemeen
a. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle offertes en overeenkomsten van opdracht die ten doel hebben het verlenen van diensten door MiNT Coaching, alsmede van alle door MiNT Coaching gedane aanbiedingen.
b. Met Afnemer wordt bedoeld: de wederpartij(en) van MiNT Coaching bij een overeenkomst van opdracht (n.b. kan samenvallen met c.; bij herstelcirkels, ieder voor zich).
c. Met Coachee wordt bedoeld: degene die gecoacht wordt door MiNT Coaching.
d. Met Coaching wordt bedoeld: de opdracht tot coaching van Coachee die wordt verleend door Afnemer.
e. Met Coach wordt bedoeld: de coach, ingeschakeld door MiNT Coaching, die in opdracht van Afnemer de Coachee coacht.
f. Met Coaching overeenkomst wordt bedoeld: de overeenkomst van opdracht waarbij Afnemer met MiNT Coaching afspreekt, dat MiNT Coaching Coachee zal coachen.

2. Uitvoering van de Coaching
a. MINT Coaching zal de coaching naar beste inzicht en vermogen verrichten overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting.
b. Afnemer en Coachee werken mee aan een goede uitvoering van de coaching overeenkomst.
c. MiNT Coaching houdt Afnemer procedureel op de hoogte van haar werkzaamheden. De Coachee bepaalt welke inhoudelijke mededelingen kunnen worden gedaan.
d. Alle door MiNT Coaching verkregen informatie over Afnemer en/of Coachee en/of diens organisatie(s) wordt door MiNT Coaching vertrouwelijk behandeld, behalve indien het betreft informatie over strafrechtelijke gedragingen waarvoor een wettelijke meldplicht of een wettelijk meldrecht bestaat; informatie omtrent de dreiging van een misdrijf; een klacht-, tucht- of aansprakelijkheidsprocedure tegen de Coach; of een verzoek van een Certificerende Instelling -die zich schriftelijk verbindt tot geheimhouding- om geanonimiseerde informatie omtrent de praktijkvoering.
e. Afnemer en Coachee verlenen toestemming dat hun gegevens en eventueel vertrouwelijke bijzonderheden door de Coach en binnen de organisatie van MiNT Coaching worden gebruikt, voor zover dit gebruik redelijkerwijze in verband staat met de dienstverlening. MiNT Coaching hanteert een Privacy Reglement dat voldoet aan de Algemene Verordening Persoonsgegevens, dat op de website is gepubliceerd en dat desgewenst kan worden opgevraagd.

3. Honorarium en betaling
a. Afnemer is aan MiNT Coaching een op uurtarief gebaseerd honorarium verschuldigd plus BTW en mogelijke reiskosten, overeenkomstig de bij MiNT Coaching gebruikelijke en overeen te komen tarieven.
b. Afspraken dienen in geval van nood ten minste 48 uur van tevoren te worden afgezegd. Zo niet dan worden zij in rekening gebracht.
c. Afnemer heeft, indien hij dit wenst, recht op een specificatie van de door MiNT Coaching aan de Coaching bestede tijd en gemaakte kosten.
d. MiNT kan voor aanvang van de Coaching een voorschot in rekening brengen. MiNT Coaching declareert -afhankelijk van de frequentie van de Coaching- met een zekere regelmaat of aan het eind van de Coaching het verschuldigde honorarium en de te vergoeden kosten.
e. Afnemer verplicht zich de facturen van MiNT Coaching binnen veertien dagen na dagtekening van de factuur te voldoen. Gebeurt dit niet dan wordt Afnemer geacht van rechtswege in verzuim te zijn, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. Bij gebreke van tijdige betaling is MiNT Coaching gerechtigd Coaching te staken en de wettelijke rente, alsmede de integrale buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op 10% van het bedrag van de niet betaalde declaratie(s), tenzij de (daadwerkelijke) buitengerechtelijke incassokosten meer bedragen, in welk geval MiNT Coaching is gerechtigd deze hogere bedragen in rekening te brengen.

4. Aansprakelijkheid
a. MiNT Coaching is niet gedekt door een bedrijfs- of beroepsaansprakelijkheidsverzekering.
b. Iedere aansprakelijkheid is derhalve beperkt tot het bedrag gelijk aan het door MiNT Coaching aan Afnemer en/of Coachee in rekening gebrachte en door Afnemer en/of Coachee daadwerkelijke voldane honorarium inzake de opdracht ter zake waarvan de aansprakelijkheidstelling is ontstaan, doch met een maximum van EUR 5.000.
c. Afnemer en/of Coachee aanvaarden de risico’s verbonden aan het gebruik van communicatiemiddelen; MiNT Coaching is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onbehoorlijke transmissie via telefoon, fax, mail of anderszins.
d. Afnemer en/of Coachee vrijwaren MiNT Coaching tegen alle aanspraken van derden – de door of voor MiNT Coaching in dat verband gemaakte en te maken kosten inbegrepen -, die op enige wijze samenhangen met de werkzaamheden die door MiNT Coaching voor Afnemer en/of Coachee zijn verricht, tenzij deze aanspraken het gevolg zijn van grove nalatigheid of opzet van MiNT Coaching. Ook dan gelden de beperkingen genoemd onder b.
e. MiNT Coaching is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade.
f. Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Afnemer en/of Coachee jegens MiNT Coaching in verband met door de Coach verrichte werkzaamheden vervallen één jaar na het beëindigen van de Coaching, of indien deze bepaling onredelijk bezwarend zou zijn, zodra een periode van één jaar is verstreken na de dag waarop Afnemer en/of Coachee bekend werd(en) of redelijkerwijs bekend had(den) kunnen zijn met het bestaan van die rechten en bevoegdheden.
g. Afnemer en/of Coachee kunnen aansprakelijkheidsvorderingen niet overdragen aan derden.

5. Einde van de overeenkomst
a. De Coaching eindigt door wanneer Coachee en/of Coach expliciet aangeeft (/aangeven) dat zij wil(len) stoppen, dan wel wanneer het met Afnemer en/of Coachee afgesproken aantal coaching sessies is verricht en geen nieuwe afspraken tot voortzetting zijn gemaakt.
b. Ingeval van tussentijdse beëindiging worden de tot dan toe verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten vergoed, conform de overeengekomen afspraken. Afnemer, Coachee en MiNT Coaching zien af van een eventueel recht om vergoedingen te vorderen wegens het voortijdig beëindigen van de Coaching.
c. Indien Afnemer of MiNT Coaching in staat van faillissement komt te verkeren, surseance van betaling aanvraagt of indien op hem/haar de wettelijke regeling schuldsanering van toepassing wordt verklaard, eindigt de Coaching van rechtswege.
d. MiNT Coaching is gerechtigd om vijf jaar na het beëindigen van de Coaching zonder nadere aankondiging alle aantekeningen, correspondentie en overige documentatie te vernietigen.

6. Geschillen en toepasselijk recht
a. In geval van geschillen, voortvloeiend uit met MiNT Coaching gesloten overeenkomsten, zullen partijen trachten deze in eerste instantie op te lossen met behulp van mediation.
b. Indien het onmogelijk gebleken is een geschil als hiervoor bedoeld op te lossen met behulp van mediation, zal dat geschil worden beslecht door de bevoegde rechter in Amsterdam, tenzij MiNT Coaching en de Afnemer en/of Coachee gezamenlijk besluiten hun geschil aan een andere bevoegde rechter voor te leggen.
c. Op alle overeenkomsten onder deze Algemene Voorwaarden is alleen Nederlands recht van toepassing.
d. Deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld in het Nederlands en Engels. In geval van onduidelijkheid prevaleert de Nederlandse tekst.

7. Slotbepaling
a. Indien een beding in deze Algemene Voorwaarden nietig mocht zijn of nietig verklaard mocht worden, dan blijven de overige bedingen van kracht. Voor het nietige of vernietigde beding wordt een bepaling in de plaats gesteld die zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke bedoeling komt.

Maart 2024